Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Начало » Новини » Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 20.06.2016г Аспазия-92 ООД подписа договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-0701 за изпълнението на проект „Инвестиции в съвременно технологично оборудване с цел увеличаване на производствения капацитет на Аспазия 92“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

 

Основни цели на проекта:

1.Повишаване на производствения капацитет

2. Засилване на експортния потенциал на Аспазия-92 ООД

 

Дейности по проекта: Проектът предвижда закупуването и пускането в експлоатация на следните дълготрайни материални активи: машина за издуване на бутилки от ПЕТ(полиетилен терефталат), лазерна система за маркиране на ПЕТ(полиетилен терефталат) бутилки, газокар.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

1. Увеличен производствен капацитет.

 2. Засилен експортен потенциал.

3. Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Очаквана продължителност на изпълнение на проекта: 8 месеца

ASPASIA
Copyright 2012, ASPASIA